Beschermingsbewind

Onderbewindstelling is een maatregel die een rechter kan nemen voor een meerderjarige die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet staat zijn hun financiële belangen te behartigen of problematische schulden hebben. De maatregel houdt in dat de rechter iemand als bewindvoerder over het vermogen van de persoon aanstelt, met als taak de financiële zaken te regelen.

Wanneer er problematische schulden zijn dan zal de bewindvoerder de schulden inventariseren en als voldaan wordt aan de voorwaarden een schuldhulpverleningstraject opstarten.

Wat houdt bewindvoering in?

Beschermingsbewind is bedoeld ter bescherming van de vermogensrechtelijke (financiële) belangen van personen. Een bewindvoerder behartigt deze voor hen die daar vanwege hun lichamelijke of psychische toestand, of vanwege sociale omstandigheden structureel, dan wel tijdelijk, niet toe in staat zijn. Voor die groep is het (sinds 1982) mogelijk het vermogen of een deel ervan onder bewind te laten stellen. De bewindvoerder heeft als taak het administreren en beheren van de onder bewind gestelde goederen en toekomstige goederen. Daaronder verstaan we gelden als uitkering, loon, pensioen, maar ook meubilair, sieraden, onroerende zaken, effecten, vorderingen en schulden. Het is ook mogelijk dat het bewind alleen betrekking heeft op een bepaald goed, bijvoorbeeld een huis.

De bewindvoerder beheert tijdelijk of blijvend het vermogen van iemand die onder bewind staat. De bewindvoerder wordt door de kantonrechter aangesteld. Het beheren houdt in dat de bewindvoerder verantwoordelijk is voor de financiële en de praktische kant van het vermogen. De bewindvoerder maakt binnen drie maanden na zijn benoeming een lijst met een beschrijving van het inkomen en vermogen dat onder bewind is gesteld. Dit rapport moet aan de kantonrechter worden voorgelegd. De bewindvoerder legt gedurende het bewind verantwoording af aan de kantonrechter en aan de cliënt. De kantonrechter controleert of de administratie op een correcte wijze wordt uitgevoerd.

De maatregel is destijds in het leven geroepen om de enorme afstand tussen volledig handelsonbekwame en onder curatele gestelde, personen te verkleinen. Personen die onder bewind worden gesteld blijven in tegenstelling tot onder curatele gestelde personen handelsbekwaam; zij worden slechts handelsonbevoegd. De kantonrechter spreekt een dergelijk bewind uit als de betrokkene niet in staat is zelfstandig zijn vermogensrechtelijke belangen behoorlijk te behartigen. Hoewel de wet nadrukkelijk de mogelijkheid biedt slechts één of enkele bezittingen (bijvoorbeeld een huis, spaargeld, aandelen, waardevolle schilderijen, enz.) onder bewind te stellen, laat de praktijk zien dat meestal alle bezittingen van de betrokkene, inclusief de toekomstige, onder bewind worden gesteld. Jaarlijks worden ongeveer 6500 bewindvoeringen uitgesproken op grond van artikel 1:431 e.v. BW.

Wat is het verschil tussen beschermingsbewind en een WSNP-bewind?

Beschermingsbewind is een maatregel, ingesteld door de kantonrechter, en is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen.

De WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) is een wet die de rechter gebruikt om uw schulden te saneren. Dit kan pas worden ingesteld als blijkt dat er geen regeling kan worden getroffen met uw schuldeisers. Een WSNP bewindvoerder ziet erop toe dat de schuldenaar zich optimaal inspant om zoveel mogelijk geld voor aflossing van de schulden bijeen te brengen en dat geen nieuwe schulden ontstaan. Schuldenaren die voldoen aan de verplichtingen die de Wsnp stelt, verkrijgen na afloop een schone lei. Het opgespaarde bedrag wordt verdeeld onder de schuldeisers en het restant wordt kwijtgescholden. Komt een schuldenaar de verplichtingen niet na, dan eindigt de schuldsanering en herleven alle schulden weer. Het traject is niet eenvoudig te doorlopen.

Beschermingsbewind en WSNP bewind kunnen heel goed samen gaan. De beschermingsbewindvoerder zal de aflossingen en de informatie aan de WSNP bewindvoerder leveren, waardoor het WSNP traject (in de meeste gevallen) succesvol zal worden afgesloten

Wie kunnen beschermingsbewind aanvragen?

In eerste instantie kan iemand zelf bewindvoering aanvragen maar ook een partner of familieleden tot in de vierde graad kunnen hiertoe een verzoek doen. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers, zusters, neven, nichten en ook ooms en tantes. Bij een minderjarige kan de voogd bewindvoering aanvragen. In uitzonderlijke gevallen kan de officier van justitie een verzoek indienen. Dit kan hij doen als de familie goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen. Bijvoorbeeld als dit de verhoudingen binnen de familie te zeer zou schaden.

Wat mag u verwachten van uw professionele bewindvoerder?

Uw bewindvoerder zorgt onder andere voor afhandeling van de post, betaling van vaste lasten en het aanvragen van voorzieningen ter verhoging van het inkomen. Alle daarop betrekking hebbende post komt binnen bij de bewindvoerder en alle inkomsten worden gestort op een zogeheten beheerrekening op naam van de rechthebbende. Onder al uw inkomen verstaan wij (salaris, uitkering, huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvang toeslag belastingteruggave, PGB, kinderbijslag, alimentatie, enz.). De beschikking over deze beheerrekening ligt in handen van de bewindvoerder. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden wordt het leefgeld overgemaakt op een rekening waarover u zelf kunt beschikken. Indien u geen leefgeldrekening tot uw beschikking heeft zullen wij deze voor u openen op uw naam.
Wij hechten veel waarde aan een goede dienstverlening en continuïteit van het werk. Door met twee deskundige mensen uw financiën te beheren, staan wij garant voor een optimale bereikbaarheid en vervanging tijdens ziekte of vacantie en afwezigheid van uw bewindvoerder, normaal hebt u altijd contact met uw vaste bewindvoerder, zodat u altijd weet met wie u afspraken maakt.

Er zijn schulden, en nu?

Vanaf 2015 heeft de beschermingsbewindvoerder meer bevoegdheden gekregen om ook assistentie te kunnen verlenen bij problematische schulden. Wanneer u schulden heeft, maar in principe geen psychische of fysieke redenen heeft om beschermingsbewind aan te vragen, kan de rechter verzocht worden om een zogenaamd schuldenbewind uit te spreken. Uw bewindvoerder zal uw budget op orde brengen en u vervolgens begeleiden naar een schuldhulpverleningstraject.

Meer weten over beschermingsbewind?

Indien u voor het aanmelden graag voorzien zou willen worden van meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Dit kan per telefoon, per mail of via het bijgaande contactformulier.

  • Bewindvoering 100% 100%
  • Curatele 100% 100%
  • Mentoraat 100% 100%
[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]

CURATELE

MENTORAAT